Sản phẩm tấm cách nhiệt ở một số công trình do công ty Tabi sản xuất

Hình ảnh sản phẩm tấm cách nhiệt ở một số công trình do công ty Tabi sản xuất.